Panorama Miasta

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim

Menu :
Strona główna
Władze stowarzyszenia
Statut
Historia
Kursy niemieckiego
Galeria
Aktualności
Kontakt
Linki

Aktualności

Właśnie powstaje nowa strona Stowarzyszenia która będzie sukcesywnie rozbudowywana i auaktualniania. Strona powstaje dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Kontakt

Adres
ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warm.
Telefon
tel. 089 - 767 43 51
godziny dyżurów:
środa 16.00 - 18.00

STATUT

stowarzyszenia socjalno - kulturalnego pod nazwą: Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim

ROZDZIAŁ I

§ 1.

Działając na podstawie prawa o stowarzyszeniach /Dz.U. PRL nr 20 z dnia 10.04.1989 roku i Traktatu /Art.20, 21 z dnia 17.06.1991 oraz na postanowieniach niniejszego Statutu Stowarzyszenia socjalno - kulturalnego nosi nazwę:

STOWARZYSZENIE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ WARMIA W LIDZBRAKU WARMIŃSKIM

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lidzbark Warmiński, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa olsztyńskiego.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści:

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim i w języku niemieckim o treści: Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Heilsberg.

§ 5.

Stowarzyszenie może posiadać znaczek i legitymację. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy jego członków i sympatyków, może być również członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. utrzymywanie jedności kulturowej oraz więzów narodowych członków Stowarzyszenia, integracja całego środowiska mniejszości niemieckiej województwa olsztyńskiego;
 2. wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska mniejszości województwa olsztyńskiego oraz występowanie na rzecz jego potrzeb społecznych i socjalnych wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych;
 3. reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed władzami Rzeczpospolitej Polskiej oraz podobnymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie Niemiec;
 4. działania na rzecz zacierania uprzedzeń narodowościowych.
§ 7.

Cele statutowe Stowarzyszenia realizuje się poprzez:

 1. krzewienie i popularyzację kultury i sztuki niemieckiej zmierzającej do zaspokojenie w tym zakresie potrzeb ludności pochodzenia niemieckiego oraz ich sympatyków;
 2. kultywowanie mowy oraz tradycji i obrzędów;
 3. krzewienie rekreacji oraz turystyki wśród członków Stowarzyszenia;
 4. niesienie pomocy medycznej i socjalnej, pomoc osobom starszym, niedołężnym i samotnym;
 5. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz członków Stowarzyszenia;
 6. organizowanie nauki języka niemieckiego, kursów podwyższających kwalifikacje członków Stowarzyszenia;
 7. prezentację osiągnięć środowiska mniejszości niemieckiej;
 8. podejmowanie, jako Stowarzyszenie jedno z wielu, mediacji między stronami, a w razie konieczności interweniowania u władz kompetentnych, w sytuacjach konfliktowych, zagrażających integracji środowiska mniejszości niemieckiej;
 9. przedstawienie właściwym instytucjom, władzom państwowym, kościelnym i samorządowym propozycji dotyczących istotnych dla środowiska mniejszości programów działań oraz wnioskowanie o ewentualne dotacje przedmiotowe na ich realizację;
 10. utrzymywanie trwałej i stałej wzajemnej łączności między stowarzyszeniami a podobnymi organizacjami społeczno - kulturalnymi działającymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8.
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych. Członkostwo nabywa się przez złożenie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i po wydaniu uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Powyższe dotyczy również cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne Rzeczpospolitej Polskiej lub innych krajów /np.: współmałżonek/, przyczyniające się do rozwoju jedności kulturowej.
§ 9.

Kandydaci są przyjmowani w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu podejmowaną zwykłą większością głosów na podstawie złożonej deklaracji.

§ 10.

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w następstwie:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej przez członka w formie zawiadomienia Zarządu Stowarzyszenia
 2. Skreślenia z listy członków dokonanego przez Zarzą Stowarzyszenia w wyniku:
  • zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres jednego roku, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do uiszczenia zaległych składek, dokonanym w odstępie miesięcznym
  • udowodnionego działania na szkodę Stowarzyszenia, naruszenia statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. śmierci członka Stowarzyszenia
 4. zaprzestania działalności Stowarzyszenia poprzez jego rozwiązanie.

Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków w trybie określonym w ust. 1. pkt.2. ppkt.b ma prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brania udziału w działalności Stowarzyszenia, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz oraz są uprawnieni do korzystania z pomocy i środków, a także do urządzeń Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 1. wnieść jednorazowe wpisowe oraz opłacać składkę roczną w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać przepisów statutu.
§ 13.

Prawa i obowiązki członków honorowych ograniczają się do wspierania w różnych formach działalność Stowarzyszenia z uwzględnieniem obowiązków określonych w § 12. Członkowie, o których mowa, mają prawo uczestniczenie z głosem doradczym, bez praw wyborczych, w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

Władze i inne organy Stowarzyszenia

§ 14.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Zgromadzenie Ogólne członków Stowarzyszenia
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Podstawowym organem pracy Stowarzyszenia jest Zarząd
 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata
§ 15.
 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzę Stowarzyszenia
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
  • przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej, planów działania Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych
  • ustalenie wysokości wpisowego i składek
  • rozstrzyganie w sprawach odwołań członków skreślonych z listy, zgodnie z postanowieniem § 10 ust.1. pkt.2 ppk. B Statutu
  • dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie w uzasadnionych przypadkach poszczególnych członków tych organów, bądź też tych organów jako całości
  • rozstrzyganie w sprawach wnoszonych przez Zarząd lub przez poszczególnych członków Stowarzyszenia
  • uchwalenie zmian Statutu
  • decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia
  • podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwość władz Stowarzyszenia.
§ 16.

Prawo udziału w Zgromadzeniu Ogólnym maja wszyscy członkowie Stowarzyszenia z zastrzeżeniem przepisu § 13.

§ 17.
 1. Zgromadzenie Ogólne może być zawołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzeni Ogólne zwołuje Zarząd w I kwartale każdego roku kalendarzowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd na własne życzenie lub w ciągu jednego miesiąca od otrzymania umotywowanego żądania Komisji Rewizyjnej, a także na żądanie 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad zawartym w zawiadomieniach o jego zwołaniu.
 4. O terminie i miejscu Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zawiadamia na piśmie członków Stowarzyszenia, bądź wybranych przez Stowarzyszenie delegatów, przynajmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.
 5. Zgromadzenie ogólne odbywa się w terminie wyznaczonym przez Zarząd, przy obecności przynajmniej połowy zwyczajnych członków, bądź delegatów Stowarzyszenia.
 6. W razie nieobecności wymaganej, zgodnie z ust. 5 liczby członków, delegatów, Zarząd może wyznaczyć termin następnego zebrania na pół godziny po pierwszym terminie. W takim przypadku zebranie odbywa się bez względu na liczbę członków, delegatów Stowarzyszenia.
 7. Zgromadzenie Ogólne każdorazowo dokonuje wyboru swego przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący prowadzi obrady i wraz z sekretarzem podpisuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego.
 8. Podpisanie uchwał podjętych zgodnie z wymogami Statutu stanowi warunek ich prawnej skuteczności.
 9. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały zwykła większością głosów.
 10. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia wymagają co najmniej 2/3 oddanych głosów oraz zatwierdzenia przez organ rejestrujący.
 11. Każde głosowanie ma charakter jawny, jednak Zgromadzenie Ogólne może zadecydować o tajności głosowania.
§ 18.
 1. Zgromadzenie Ogólne wybiera Zarząd Stowarzyszenia, który kieruje pracą Stowarzyszenia między Zgromadzeniami Ogólnymi. Zarząd stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia między Zgromadzeniami Ogólnymi.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 osób. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie:
  • przewodniczącego
  • vice -przewodniczącego
  • skarbnika
  • zastępcę skarbnika
  • sekretarza
  • 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. W razie rezygnacji członka Zarządu z funkcji lub jego śmierci przed upływem kadencji, Zarząd może przyjąć do swego grona osobę spośród członków Stowarzyszenia. Liczba w ten sposób dołączonych osób nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący lub vice-przewodniczący nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 6. Uchwały podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczący, bądź jego zastępca oraz sekretarz.
 7. Zarząd Stowarzyszenia może , w zależności od potrzeb, powołać Prezydium Zarządu w składzie: przewodniczący, jego zastępca,, sekretarz i skarbnik. Da zadań Prezydium Zarządu należy prowadzenie codziennej działalności Stowarzyszenia.
§ 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. opracowanie projektów, planów działania i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego sprawami, w tym funduszami i majątkiem, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, regulaminem działania Zarządu i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne planem działania, preliminarzem budżetowym i właściwymi przepisami,
 3. wykonywanie czynności kontrolno - nadzorczych w stosunku do Prezydium,
 4. zatwierdzanie umów w granicach posiadanych środków finansowych,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu Stowarzyszenia,
 6. ocenianie nagannego postępowania członków Stowarzyszenia oraz rozstrzyganie sporów i konfliktów występujących między członkami Stowarzyszenia,
 7. przyjmowanie i skreślanie członków,
 8. powoływanie i odwoływanie członków stałych komisji doraźnych, zespołów problemowych, z tym że wyboru swych przewodniczących dokonują w sposób samodzielny te organy.

Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego uprawniona, z zastrzeżeniem w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych.

§ 20.

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały Zarządu są protokołowane. W razie równości głosów głos rozstrzygający przypada przewodniczącemu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 21.

Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i dobywa swe posiedzenia nie mniej niż raz w miesiącu.

§ 22.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
  • przewodniczący
  • zastępca przewodniczącego
  • sekretarz
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie spośród swego grona.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się raz w roku i są protokołowane.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, gospodarki finansowej, dokumentów, protokołów posiedzeń Zarządu
  2. 2. sprawdzanie stanu kasy
  3. 3. spisywanie ze swych czynności protokołów,
  4. 4. przedstawianie podczas Zgromadzenia Ogólnego sprawozdania ze swej działalności i stosownych wniosków,
  5. 5. występowania z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu, domagać się od Zarządu w szczególnie uzasadnionych okolicznościach zwołania Zgromadzenia Ogólnego nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie,
  6. 6. składania wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

ROZDZIAŁ V

Gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia

§ 23.

Stowarzyszenie czerpie dla sprawdzenia realizacji jego celów statutowych fundusze z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. dotacji i subwencji, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej, a także pochodzenia zagranicznego,
 3. dochodów własnej działalności gospodarczej urządzanych imprez sportowo - rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
§ 24.

Stowarzyszenie może nabywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeżeli służy6 to realizacji jego zadań statutowych.

§ 25.

Majątkiem i finansami Stowarzyszenia zarządza Zarząd. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, podpisywania dokumentów z tym związanych oraz innych powodujących skutki finansowe, Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący bądź jego zastępca i zawsze skarbnik lub jego zastępca.

§ 26.

Posiadanie majątku i dokonywanie operacji finansowych wymaga prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ministerstwa Finansów dla Stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i zasady rozwiązywania Stowarzyszenia

§ 27.
 1. Dokonanie zmian Statutu wymaga uchwały Zgromadzenie Ogólnego, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, przy czym wniosek o zmianę statutu powinien wpłynąć do Zarządy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia Ogólnego i winien być umieszczony w porządku obrad.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na skutek uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podjętej na zasadach wymaganych dla zmiany Statutu, przy czym wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Zarządu co najmniej na miesiąc przed terminem Zgromadzenia Ogólnego i winien być umieszczony w porządku obrad.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia, a w razie nieposiadania majątku przez likwidowane Stowarzyszenie, koszty likwidacji pokrywa Skarb Państwa.
 4. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Ogólne określa cel, na jaki przeznacza się majątek likwidowanego Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 28.
 1. Statut wchodzi w życie z chwilą jego zarejestrowania.
 2. Do chwili osiągnięcia przez Stowarzyszenie liczby 200 członków, Zgromadzenie Ogólne delegatów będzie Zgromadzeniem Ogólnym członków Stowarzyszenia.

Copyright © 2008 All rights reserved.